اداره آموزش دانشکده

امور مربوط به اداره آموزش:

1-  تجزيه وتحليل مفاد آئين نامه آموزشي وارائه نقطه نظرات اصلاحي به مقام مافوق

2- همكاري در چگونگي تشكيل كلاس هاي دانشجويان از نظر دروس پيش دانشگاهي

3- همكاري در چگونگي انجام ثبت نام حذف واضافه دانشجويان

4- همكاري در تهيه وتنظيم گزارشات آماري

5- همكاري در نحوه استخراج ليست اسامي دانشجويان اخراجي وانصرافي وترك تحصيل

6-  بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان وتنظيم مكاتبات جهت ارجاع به كميسيون موارد خاص وشوراي آموزشي

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۲