اداره آموزش دانشکده

امور مربوط به اداره آموزش:

  1. تجزیه وتحلیل مفاد آئین نامه آموزشی وارائه نقطه نظرات اصلاحی به مقام مافوق
  2. همکاری در چگونگی تشکیل کلاس های دانشجویان از نظر دروس پیش دانشگاهی
  3. همکاری در چگونگی انجام ثبت نام حذف واضافه دانشجویان
  4. همکاری در تهیه وتنظیم گزارشات آماری
  5. همکاری در نحوه استخراج لیست اسامی دانشجویان اخراجی وانصرافی وترک تحصیل
  6. بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان وتنظیم مکاتبات جهت ارجاع به کمیسیون موارد خاص وشورای آموزشی
آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۸