اداره دانشجویی دانشکده

1-  ارائه گواهی اشتغال به تحصیل

2-صدور کارت دانشجویی

3- تکمیل پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان جهت صدور مدرک

4-نصب لیبل تمدید تاریخ اعتبار به کارتهای دانشجویی

5-صدور کارت دانشجویی موقت

6-استخراج و تهیه لیست دانشجویان ممتاز در پایان هر ترم

7-بررسی اولیه پرونده دانشجو یا ترم آخر

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۳۹۳