اداره دانشجویی دانشکده

  1. ارائه گواهی اشتغال به تحصیل
  2. صدور کارت دانشجویی
  3. تکمیل پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان جهت صدور مدرک
  4. نصب لیبل تمدید تاریخ اعتبار به کارتهای دانشجویی
  5. صدور کارت دانشجویی موقت
  6. استخراج و تهیه لیست دانشجویان ممتاز در پایان هر ترم
  7. بررسی اولیه پرونده دانشجو یا ترم آخر
آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۸