گروه فیزیک

مدیر گروه : مرتضی نوری   

مرتبه و گرایش : بورسیه – حالت جامد

 

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گرایش

آفرین بهرامی شبستری

استادیار

حالت جامد

منصوره پشنگ پور

استادیار

حالت جامد

ضرغام باقری

دانشیار

حالت جامد

محمد بیگدلی تبار

مدبی

حالت جامد

محمدرضا بلقدر

مربی

حالت جامد

عبدالعلی مقدم سرای

مربی

حالت جامد

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۶