گروه شیمی

مدیرگروه : دکترمحمدیاری                دانشیار                          دکتری تخصصی شیمی آلی

 

اعضای هیات علمی :

نام نام خانوادگی                                                              مرتبه                                              گرایش

دکتروحیدحدادی                                                     استادیار                         دکتری تخصصی شیمی کاربردی

دکترسیماعوض مقدم                                                استادیار                         دکتری تخصصی شیمی تجزیه

دکترزهراجوانی جونی                                                استادیار                         دکتری تخصصی شیمی معدنی

دکترالهام پورنامداری                                                 استادیار                         دکتری تخصصی شیمی معدنی

دکترویداجداییان                                                      استادیار                         دکتری تخصصی شیمی معدنی   

دکترمعصومه صیادیان                                                استادیار                         دکتری تخصصی شیمی فیزیک

دکترمهرنوش خالقیان                                                استادیار                         دکتری تخصصی شیمی فیزیک

دکترمحمدعباس محسن                                             استادیار                         دکتری تخصصی شیمی فیزییک

دکترمحمدیاری                                                       دانشیار                          دکتری تخصصی شیمی آلی

دکتراکرم السادات دلبری                                            استادیار                         دکتری تخصصی شیمی آلی

دکترسیدحسین حسینی                                             استاد                         دکتری تخصصی شیمی آلی

مهندس لیلایوسفی                                                   استادیار                         مهندسی شیمی       

داریوش رباطی                                                         مربی                            مهندسی شیمی نساجی

 

گرایش هاومقاطع تحصیلی موجود :

کارشناسی شیمی کاربردی ومحض

کارشناسی ارشدشیمی فیزیک،شیمی آلی،شیمی معدنی

دکتری شیمی آلی

 

نعداددانشجویان درهرگرایش ومقطع :

کارشناسی شیمی کاربردی 264 نفر

کارشناسی شیمی محض 40 نفر

کارشناسی ارشدشیمی آلی 26 نفر

کارشناسی ارشدشیمی فیزیک 4 نفر

کارشناسی ارشدشیمی معدنی 1 نفر

دکتری شیمی آلی 2نفر

 

شیمی ، علم اتم ها ، پیوندهاومولکولهاست.دانشی که می تواندخواص ماده ، چگونگی تغییرات وشیوه تولیدآنهاراازهسته اتم گرفته تاکهکشانهابررسی کندورشته شیمی ، رشته ای است که به پرورش متخصصانی می پردازدکه بامطالعه وتحقیق وآزمایش به ابداع ونوآوری پرداخته ویافراورده های شیمیایی راکنترل میکنند.علم شیمی به عنوان یکی ازعلوم پایه زیربنای علوم مختلفی همچون بیولوژی ، بیوتکنولوژی ، پزشکی ، دندان پزشکی ، داروسازی ورشته های متعددمهندسی است.رشته شیمی درمقطع کارشناسی دارای دوگرایش محض وکاربردی میباشد.درگرایش محض مبنای کارعلم شیمی است ودانشجودرباره چهارگرایش اصلی علم شیمی که عبارت اندازشیمی آلی ،معدنی ،تجزیه وشیمی فیزیک ، دروسی رامطالعه میکندامادرشیمی کاربردی ، دروس پایه شیمی کمترمطالعه می شودودانشجویکسری ازدروس مربوط به مهندسی شیمی مثل اصول صنایع شیمیایی وتصفیه آب وفاضلاب رامی گذراند.فارغ التحصیل شیمی محض درشروع یک فعا لیت صنعتی نقش داردچراکه اوراهکارهای تیوریک ساخت یک ماده راارایه می دهدوسپس یک فارغ التحصیل شیمی کاربردی ویامهندسی شیمی طراحی نیمه صنعتی ماده موردنظرراارایه میدهد.

زمینه های استفاده ازتجارب شیمیست ها:

عهده دارشدن مسوولیت هدایت آزمایشگاه هاوکمک به امرتدریس شیمی دردانشگاه ها،همکاری درزمینه پژوهشی درموسسات ذیربط ودانشگاه ها ، سرپرستی آزمایشگاه های کنترل کیفیت مواداولیه ومحصولات درصنایع شیمیایی ورفع مشکلات شیمیایی صنایع موجود ، ارایه روش های بهترجهت بالابردن سطح تولیدازنظرکیفی وکمی و . . .

درحال حاظررشته شیمی درسه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشدودکتری دردانشگاه های سراسراعم ازدانشگاه های آزاد ، دولتی وغیرانتفاعی کشورتدریس گردیده وامکان ادامه تحصیل دراین رشته تاحددکتری درداخل وخارج کشوروجوددارد.                                                                           

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۶