گروه زیست شناسی

مدیر گروه: لیلا پیشکار

مرتبه و گرایش: استادیار –بیوشیمی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گرایش

معصومه نژاد علی

استادیار

بیوشیمی

مهناز محمدی

استادیار

زیست جانوری

بهناز اسفندیاری

استادیار

زیست جانوری

صبا طاهری

استادیار

زیست جانوری

الهام اسدی

استادیار

زیست جانوری

مژگان حسینی

استادیار

زیست جانوری

مریم قانع

استادیار

میکروبیولوژی

لاله بابایی خو

 

استادیار

میکروبیولوژی

گیتی برزین

استادیار

فیزیولوژی گیاهی

نسرین سرتیپ نیا

استادیار

فیزیولوژی گیاهی

مریم نوری تاجر

دانشیار

بهداشت

رخشنده محمدی

دانشیار

بهداشت

 

 

 

 

 

تعداد  دانشجویان رشته زیست شناسی

 

رشته و گرایش

مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان

زیست شناسی

کارشناسی

93

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

107

زیست شناسی

دکتری

9

زیست شناسی جانوری

کارشناسی

10

زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی

1231

زیست شناسی عمومی

کارشناسی

7

 

 

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۶