اسامی کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

حمیدرضا کریمی راد

رئیس اداره پژوهش

419

2

زهرا عزیزیان

کارشناس GIS

406

3

طاهره رضاپور

کارشناس پژوهش

419

4

فریبا خورشیدی

رئیس اداره آموزش

405

5

زهره حسن زاده

کارشناس آموزش

419

6

معصومه اسفندیاری

کارشناس آموزش

406

7

فاطمه جباری

کارشناس آموزش

409

8

اکرم کارخانه

کارشناس بایگانی

265

9

علی اکبری

مسئول دفتر ریاست

411

10

سید حسین میر عزیزی

مسئول اتاق اساتید

408

11

محمد شعبان زادگان

مسئول اداره امتحانات

414

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۶